Steun onderzoek naar de scheefstand van de atlas

from €75,000 (87%)

Is scheefstand van de bovenste nekwervel de oorzaak van onbegrepen klachten?

Er is nauwelijks iets bekend over de gevolgen van een mogelijke scheefstand (rotatie en/of kanteling) van de eerste nekwervel, ook wel de atlas genoemd. Er wordt gedacht dat scheefstand van de atlas een verband heeft met veel voorkomende klachten zoals hoofdpijn, nekklachten en lage rugklachten. Tot nu toe is dit nog niet op een grondige wetenschappelijke manier onderzocht en is hier geen (wetenschappelijk) bewijs voor.

In Nederland, maar ook wereldwijd, zijn er (fysio)therapeuten die patiënten met deze klachten behandelen aan de hand van de Atlas Zone Therapie (AZT), een van oorsprong Zwitserse behandelmethode. Deze behandeling claimt de scheefstand van de atlas op natuurlijke wijze, zonder manipulatie van de wervels, te kunnen corrigeren. De afgelopen 10 jaar, zijn alleen al in Nederland, duizenden mensen op deze manier behandeld. Sommige huisartsen sturen patiënten door naar fysiotherapeuten die AZT toepassen. Maar ook het wetenschappelijk bewijs voor deze behandelingstherapie ontbreekt.

Het onderzoek
De onderzoeksgroep Toegepaste MR Fysica van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde uit Amsterdam UMC wil uitzoeken of het mogelijk is om in MRI-beelden nauwkeurig op te meten wat de scheefstand van de atlas is. De metingen die hiervoor nodig zijn, kunnen in eerste instantie in gezonde mensen worden ontwikkeld en gevalideerd. Er moeten MRI-scans van de nek worden gemaakt om het gebied rondom de atlas in beeld te brengen (deze techniek gebruikt geen röntgenstralen); de andere nekwervels, maar ook omliggende spieren, pezen en bloedvaten. Als de stand van de atlas daadwerkelijk nauwkeurig kan worden gemeten, kan bij een groep patiënten met klachten worden onderzocht of zij inderdaad scheefstand van de atlas hebben. Vervolgens wordt gekeken of er een relatie is tussen scheefstand van de atlas en symptomen zoals hoofdpijn, nek- en rugpijnen, whiplash en andere klachten. Op basis van deze gegevens kan dan vervolgens worden vastgesteld of de scheefstand van de atlas verdwijnt na behandeling en of de behandeling samenhangt met het verdwijnen van klachten.

Het onderzoek staat onder leiding van prof. dr. Aart Nederveen, hoogleraar Toegepaste MR Fysica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij richt zich in zijn onderzoek op het ontwikkelen van nieuwe methodes voor medische beeldvorming met behulp van Magnetic Resonance Imaging (MRI).

Direct doneren?
U kunt direct een bijdrage overmaken.

Uiteraard kunt u ook altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of om samen de mogelijkheden door te nemen in een persoonlijk gesprek.

ANBI
De AMC Foundation is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u als donateur uw gift kunt aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). De AMC Foundation hoeft geen schenkingsbelasting te betalen over giften. Het RSIN nummer of fiscaal nummer van de Stichting AMC Foundation is 8051.65.812.

Wilt u namens uw organisatie een donatie doen? Dan kunt u uiteraard direct doneren maar u kunt de gift ook via IBAN NL11ABNA0488498570 t.n.v. Stichting AMC Foundation o.v.v. ‘ATLAS onderzoek’ overmaken. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

E-mail: amcfoundation@amsterdamumc.nl Tel: 020-5661776

 

 

Is misalignment of the upper cervical vertebra the cause of misunderstood complaints?

Hardly anything is known about the consequences of a possible misalignment (rotation and/or tilt) of the first cervical vertebra, also called the atlas. It is thought that misalignment of the atlas is related to common complaints such as headaches, neck complaints and lower back complaints. So far this has not been researched in a thorough scientific way and there is no (scientific) evidence for this.

In the Netherlands, but also worldwide, there are (physio)therapists who treat patients with these complaints using the Atlas Zone Therapy (AZT), an originally Swiss treatment method. This treatment claims to be able to correct the alignment of the atlas in a natural way, without manipulation of the vertebrae. Over the past 10 years, in the Netherlands alone, already thousands of people have been treated with AZT. Some general practitioners send patients to physiotherapists who apply AZT. But also the scientific evidence for this treatment therapy is lacking.

Research
The research group Applied MR Physics of the Department of Radiology and Nuclear Medicine at Amsterdam UMC wants to find out whether it is possible to accurately measure the position and alignment of the atlas in MRI images. The measurements needed to investigate this can initially be developed and validated in healthy people. MRI scans of the neck need to be made to visualize the area around the atlas(this technique does not use X-rays); the other cervical vertebrae, but also surrounding muscles, tendons and blood vessels. If the position of the atlas can be measured accurately, a group of patients with complaints can be examined to see whether the position and the alignment of the atlas differs. The next step is to examine whether there is a relationship between the position and alignment of the atlas and symptoms such as headache, neck and back pain, whiplash and other complaints. Based on these data it can be determined whether the misalignment of the atlas disappears after treatment and whether the treatment is related to the disappearance of symptoms.

The research is led by Prof. Dr. Aart Nederveen, professor of Applied MR Physics at the University of Amsterdam. His research focuses on the development of new methods for medical imaging using Magnetic Resonance Imaging (MRI).

Donate directly?
You can donate directly. Click here for more information on how to donate.

Of course you can always contact us for more information or to discuss the possibilities in a personal meeting.

E-mail: amcfoundation@amsterdamumc.nl
Tel: 020-5661776

 

 

Ist eine Fehlstellung des oberen Halswirbels die Ursache von missverstandenen Beschwerden?

Über die Folgen einer möglichen Fehlstellung (Rotation und/oder Neigung) des ersten Halswirbels, auch Atlas genannt, ist kaum etwas bekannt. Es wird vermutet, dass eine Atlasfehlstellung mit allgemeinen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Nackenbeschwerden und Beschwerden im unteren Rückenbereich zusammenhängt. Dies ist bisher nicht gründlich wissenschaftlich erforscht worden und es gibt keine (wissenschaftlichen) Beweise dafür.

In den Niederlanden, aber auch weltweit, gibt es (Physio)therapeuten, die Patienten mit diesen Beschwerden mit der Atlas-Zonen-Therapie (AZT), einer ursprünglich schweizerischen Behandlungsmethode, behandeln. Diese Therapie gibt an, Atlasfehlstellungen auf natürliche Weise und ohne weitere Manipulation der Rückenwirbel, korrigieren zu können. Allein in den Niederlanden sind in den letzten 10 Jahren Tausende Menschen auf diese Weise behandelt worden. Viele Allgemeinmediziner schicken ihre Patienten zu AZT praktizierenden Physiotherapeuten, jedoch fehlt noch immer der wissenschaftliche Nachweis für diese Behandlungsmethode.

Das Forschungsprojekt
Die Forschungsgruppe für Angewandte MR-Physik der Abteilung Radiologie und Nuklearmedizin des UMC Amsterdam will herausfinden, ob es möglich ist, eine genaue Fehlstellung des Atlas mithilfe von MRT-Aufnahmen zu messen. Die dafür erforderlichen Methoden werden zunächst am gesunden Menschen entwickelt und validiert. Dabei werden MRT-Aufnahmen des Halses gemacht (diese Methode verwendet keine Röntgenstrahlung) um den Bereich des Atlas, der anderen Halswirbel, aber auch der umliegenden Muskeln, Sehnen und Blutgefässe zu erfassen. Sobald die Stellung des Atlas genau bestimmt werden kann, wird in einer Patientengruppe mit Beschwerden untersucht werden, ob tatsächlich eine Fehlstellung vorliegt. Im nächsten Schritt wird geprüft werden, ob ein Zusammenhang zwischen der Fehlstellung und Symptomen wie Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen, einem Schleudertrauma und anderen Beschwerden besteht. Anhand dieser Ergebnisse kann dann überprüft werden, ob eine Atlasfehlstellung nach einer Behandlung verschwindet oder auch ob eine Behandlung mit dem Verschwinden von Beschwerden zusammenhängt.

Die Forschung wird von Prof. Dr. Aart Nederveen, Professor für angewandte MR-Physik an der Universität Amsterdam, geleitet. Seine Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Methoden für die medizinische Bildgebung mittels Magnetresonanztomographie (MRT).

Direkt spenden?
Sie können direkt spenden. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zum Spenden zu erhalten.

Natürlich können Sie uns jederzeit für weitere Informationen oder zur Besprechung der Möglichkeiten in einem persönlichen Gespräch kontaktieren.

E-Mail: amcfoundation@amsterdamumc.nl Tel: 020-5661776

 

How can I donate?

Click on the following link Donate

Select the amount you would like to donate. For this you can either fill in your own amount (Kies zelf een donatiebedrag) or select one of the proposed amounts (Of kies een vaak gekozen bedrag).

Unfortunately, there are transaction costs associated with each method of payment. We therefore hope that you will contribute to these costs by paying € 0.40 extra. You can indicate this by choosing:

Ik wil bijdragen aan de transactiekosten en betaal € 0,40 extra.
(I want to contribute to the transaction costs and pay € 0.40 extra.)

If you don't want to contribute to the transaction costs, please choose:

Ik wil niet bijdragen aan de transactiekosten.
(I don't want to contribute to the transaction costs.)

It is possible to donate as a person (Doneren als persoon) or as a company (Doneren als bedrijf). Have you chosen to donate as a person, you can fill in your name and address details below. If you have chosen to donate as a company, click on the tab Doneren als bedrijf and fill in the name and address details of the company.

There are a few remaining items left:

 • If you would like to receive the AMC Foundation newsletter please choose:
  Ja ik wil de nieuwsbrief ontvangen (I would like to receive the newsletter).
 • If you would like to shield your personal name or the company’s name on the website, please choose:
  Mijn naam afschermen op de website (shield your own name on the website) or Bedrijfsnaam afschermen op de website (shield company name on the website).
 • If you agree to all the terms and conditions, please choose: Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden
  (I agree with all terms and conditions).

Finally, you can select the payment method and click Ga verder (continue). You will automatically be redirected automatically to the appropriate payment website. The available payment methods are: Ideal, VISA, Mastercard and payment authorization (Machtiging).

You will receive a confirmation of your donation by email.

Is something unclear? Would you like to discuss something? Do you need help? Please contact us!

____________________________________

Wie kann ich spenden?

Klicken Sie auf den Link Doneer nu (jetzt spenden).

Wählen Sie den Betrag, den Sie spenden möchten. Dazu können Sie entweder einen selbstgewählten Betrag eingeben (Kies zelf een donatiebedrag) oder einen der vorgeschlagenen Beträge auswählen (Of kies een vaak gekozen bedrag).

Leider sind mit jeder Zahlungsart Transaktionskosten verbunden. Wir hoffen daher, dass Sie sich an diesen Kosten beteiligen, indem Sie 0,40 € zusätzlich zahlen. Sie können dies zum Zeitpunkt der Zahlung angeben, indem Sie wählen:

 • Ik wil bijdragen aan de transactiekosten en betaal € 0,40 extra.
  (Ich möchte zu den Transaktionskosten beitragen und 0,40 € zusätzlich zahlen).

Wenn Sie keinen Beitrag zu den Transaktionskosten leisten möchten, wählen Sie:

 • Ik wil niet bijdragen aan de transactiekosten.
  (Ich möchte keinen Beitrag zu den Transaktionskosten leisten).

Es ist möglich, als Privatperson (Doneren als persoon) oder als Firma (Doneren als bedrijf) zu spenden. Wenn Sie als Privatperson spenden möchten, können Sie Ihren Namen und Ihre Adresse unten eintragen. Möchten Sie als Firma spenden, klicken Sie auf die Registerkarte Doneren als bedrijf und geben Sie Namen und Adresse der Firma an.

Nun sind noch folgende Angaben nötig:

 • Wenn Sie den Newsletter der AMC-Stiftung erhalten möchten, wählen Sie:
  Ja ik wil de nieuwsbrief ontvangen (Ich möchte den Newsletter erhalten).
 • Wenn Sie möchten, dass Ihr Name oder der Name Ihrer Firma auf der Website erscheint, wählen Sie aus:
  Mijn naam afschermen op de website (Ihr eigener Name auf der Website) oder Bedrijfsnaam afschermen op de website (Firmenname auf der Website).
 • Wenn Sie mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen und Konditionen einverstanden sind, wählen Sie bitte:
  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (Ich bin mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen und Konditionen einverstanden).

Schließlich können Sie die Zahlungsmethode wählen und auf Ga verder (weiter) klicken. Sie werden automatisch auf die entsprechende Zahlungswebsite weitergeleitet. Die verfügbaren Zahlungsmethoden sind: Ideal, VISA, Mastercard und Lastschrift (Machtiging).

Sie erhalten eine Bestätigung Ihrer Spende per E-Mail.

Ist Ihnen noch etwas unklar? Möchten Sie etwas besprechen? Brauchen Sie Hilfe? Bitte kontaktieren Sie uns!

View all
30-10-2023 | 14:18
07-08-2023 | 20:00 Ik heb gedoneerd omdat ik erg goed ben/wordt geholpen door een uiterst bekwame arts in Duitsland. Deze man voert een atlascorrectie uit op een hele milde manier (Atlas Orthogonal) welke hier in Nederland naar mijn weten niet wordt toegepast. Juist daarom reis ik er voor naar Duitsland. Deze man helpt mij bij mijn klassieke Trigeminusneuralgie; wanneer deze weer meer opspeelt brengt hij altijd weer verlichting. Daar rijdt ik graag voor naar Duitsland, hij is een livesaver. In Nederland lijken twee technieken de boventoon te voeren, maar ik was op zoek naar een andere, meer bij mij passende techniek.
23-04-2023 | 23:08 Ongelooflijk dat ik na 2 behandelingen zo veel minder pijn in mijn heup en rug ervaar. Ik ben 2 jaar geleden uit een hangmat gevallen en heb bezoeken gebracht aan orthopeed, fysio, podo therapeut en er zijn röntgenfoto’s gemaakt. Conclusie was: leeftijdsgerelateerde slijtage van de wervels. Wim v.d Berg heeft mij behandeld en ik voel mij herboren!! Dagelijks dankbaar voor de mensen die mij over hem en de atlas zone therapie vertelden. Ik zeg het graag voort!!
02-03-2023 | 15:29
27-02-2023 | 16:52 Geweldig werk, ongelofelijk dat dit niet meer bekend is.